ប្រធានាធិបតី Donald Trump និង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន Xi Jinping អាច​ជួបគ្នា​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​ខាងមុខ​ – CEN