យាយវ័យ៧៨ឆ្នាំម្នាក់ ធ្វើឱ្យផ្អើលគេកន្លះនគរ ព្រោះប្រកាសថាខ្លូនបានមានផ្ទៃពោះជាមួយស្វាមីវ័យ២៨ឆ្នាំក្រោយមង្គលការ១១ខែ – CEN