រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​អង់គ្លេស ផ្តល់​អាហារ​រូបករណ៍​ថែមទៀត ដល់​និស្សិត​កម្ពុជា ដើម្បី​គាំទ្រ​ការធ្វើ​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤ និង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ – CEN