ជប៉ុន ផ្លាស់ប្តូរ​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការពារជាតិ​ – CEN