តម្លៃ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ចាប់ផ្តើម​ឡើង​ដល់​ជាង​៤០០០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ​ – CEN