​រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​ ៖ កម្ពុជា គឺជា​ប្រទេស​បើកចំហរ ជាមួយ​គោលនយោបាយ​គាំពារ​វិនិយោគ​ល្អ​ជាងគេ​នៅក្នុង​តំបន់​ – CEN