ភ្លៀង​នឹង​ធ្លាក់ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៧ ខែតុលា តំបន់​ទំនាប​កណ្តាល និង​តំបន់​ខ្ពង់រាប​អាច​នឹង​មាន​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN