ក្រូចឆ្មារ មាន​អត្ថប្រយោជន៍​យ៉ាង​លើសលប់ ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN