​ទិដ្ឋភាព​ដ៏ “​ខ្លោចផ្សារ​” របស់​កសិករ​វៀតណាម ៖ ចាក់​ផ្លែ​ស្រកានាគ​ទាំង​គៗ​ឲ្យ​គោ​ស៊ី​… ប្រការ​នេះ​ទើប​នៅ​ស្រុក​យើង​មាន​ស្រកានាគ​ដឹក​តាម​រ៉ឺម៉ក​១ គី​ឡូ ២០០០​រៀល​! – CEN