សី​តុណ្ហីភាព នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​មកដល់ ១៦​អង្សា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨ ដល់ ទី​១៤ ខែ​ធ្នូ​ – CEN