ជប៉ុន​សន្យា​បណ្ដុះបណ្ដាល​ពលរដ្ឋ និង​បញ្ជូន​កម្មសិក្សាការី​កម្ពុ​ជា ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ជប៉ុន​ – CEN