ការវិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន អាមេរិក​នៅ​កម្ពុជា ចំនួន​៥២​គម្រោង មាន​ទឹកប្រាក់​ប្រមាណ​១.១​ប៊ី​លាន​ដុល្លារ​ – CEN