ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ស្នើ​ដល់​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បញ្ឈប់​ការចេញ​លិខិតអនុញ្ញាត​ជាគោលការណ៍ ដល់​ម្ចាស់​សំណង់ ឲ្យ​ដំណើរការ​សាងសង់ មុន​ទទួលបាន​លិខិតអនុញ្ញាត​សាងសង់ ពី​ស្ថាប័ន​មាន​សមត្ថកិច្ច – CEN