អាមេរិក​ជំនួយ​យោធា​ ៣៨.០០០​លាន USD ​ឱ្យ​Israel – CEN