ប្រធានាធិបតី​ពូ​ទីន ធ្វើឲ្យ​លោកត្រាំ “​រឹង​ខ្លួន​” ព្រោះ​ចុច​ចំ​ជីពចរ​ – CEN