រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន ៖ ម៉ោង​៩ អត់​មាន​មន្ត្រី​ធ្វើការ តែ​បើ​រឿង​ចេញមុខ ម៉ែ​រហ័ស​ – CEN