អាការៈ​ទាំងនេះ បញ្ជាក់ថា អ្នក​កំពុង​លើស​ជាតិ​ប្រៃ​ក្នុង​ខ្លួន​ហើយ​ – CEN