វៀតណាម​លើក​ហេតុផល​៤ ក្នុង​ការប្តូរ​ប្រព័ន្ធ​ដឹកនាំ​ប្រទេស ដោយ​អគ្គលេខាបក្ស​នឹង​ធ្វើជា​ប្រធាន​រដ្ឋ​ – CEN