ប្រជាពលរដ្ឋ​ចាំតែ​ភ័យ​ទៅ , ទីតាំង​ឡានទឹក ត្រូវបាន​ដោះ​ដូរ​ពី​កណ្ដាល​ទីក្រុង ទៅ​នៅ​ជាយក្រុង – CEN