ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នៅ​ជប៉ុន ផ្តល់​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បន្ថែម​ដល់​បុគ្គលិក បើ​គេ​ឈប់​ធ្វើ​រឿងនេះ​ ​នៅ​កន្លែង​ការងារ​ – CEN