សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ប្រកាស​បញ្ចប់​ការស្រាវជ្រាវ​បង្កើត​ខេត្ត​ថ្មី​ – CEN