សកម្មភាព​របស់​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ធ្វើឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រទេស​នេះ​…​នឹក​ស្មាន​ពុំ​ដល់ ! (វីដេអូ) – CEN