អភិ​បាល​រាជ​ធានី និង​លោក​ស្រី អញ្ជើញ​សូត្រ​មន្ត​វេន​បិណ្ឌ​ទី​១១ នៅ​វត្ត​ច័ន្ទ​បុរី​វង្ស ជា​វត្ត​ដែល​សម្ដេច​ណយ ច្រឹក គង់​នៅ – CEN