ស្រណោះ​ពេល​ឃើញ​កាំបិត​ធ្វើ​ពី​ឆ្អឹង​សត្វ ដែល​មនុស្ស​បុព្វកាល​បន្សល់ទុក​តាំងពី ៩០.០០០​ឆ្នាំមុន​ – CEN