“​ចំណេះ​ជិះ​ក​ឯង​” កូន​ក​ម្លោះម្នាក់ បាន​ប្រពន្ធ​កូនអ្នកមាន ក៏​ប្រឹង​ជួល​មនុស្ស ២០០​នាក់ ឲ្យ​ដើរតួ​ជា​អ្នក “​ធូរធារ​” មក​ចូលរួម​មង្គលការ ប៉ុន្តែ​ចុងក្រោយ​… – CEN