ព្រោះ​កង្វល់​ចំពោះ​ហ្វូង​ចៀម​របស់ខ្លួន កសិករ​បាន​ផ្ទុះ​កំហឹង​យ៉ាងខ្លាំង​ចំពោះ​ការដែល​រដ្ឋាភិបាល​លែង​ខ្លាឃ្មុំ​នៅ Pyrenees – CEN