បញ្ចប់​ការបង់ពន្ធ​លើ​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ , អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ នឹង​ចាប់​ឃាត់​យានយន្ត ដែល​មិន​បង់ពន្ធ​ – CEN