អឺរ៉ុប​នៅតែ​បើកផ្លូវ ក្នុង​ការចរចា​បញ្ហា​អនុគ្រោះ​ពន្ធចំពោះ​កម្ពុជា​ – CEN