កូរ៉េខាងជើង “​អួត​ជ្រុល​” ធ្វើឲ្យ​ធ្លាយ​ចេញ​… ចំណុចខ្សោយ​ – CEN