ឃ្លាំង​ទ្រព្យ​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​នៅក្នុង​ផ្នូរ ហើយ​លើ​គម្រប​មឈូស​មាន​សរ​សេរ​ពាក្យ​បណ្ដាសា​ថា «​ហ៊ាន​បើក​គឺ​ស្លាប់​» ធ្វើឱ្យ​រាប់ពាន់​ឆ្នាំ​ហើយ​គ្មាន​នរណា​ហ៊ាន​បើក​ – CEN