ទទួលទាន​កាហ្វេ​ពេល​ពុំទាន់​ស្រស់ស្រូប​អាហារ​ព្រឹក​, កំហុសឆ្គង​ដែល​មនុស្ស​ជាច្រើន​បានធ្វើ ដោយ​ពុំ​ដឹង​ពី​ផលវិបាក​ – CEN