ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ភាពយន្ត Disney ជ្រើសរើស សៀវ ឡុង​នី ​ឲ្យ​សម្តែង​ជា ​វីរៈនារី មូឡាន​ – CEN