ឪពុកម្តាយ​មិនគួរ​ឲ្យកូន​កើយ​ខ្នើយ​មុនអាយុ ១ ឆ្នាំ – CEN