ជម្លោះ​ដណ្តើម​ម៉ូយ​តាក់ស៊ី នៅ​កំពង់ឆ្នាំង ដាក់​មួយ​ដំបង​ដែក រយះ​ក្បាល​ពីរ​នាក់ ហើយ​ជន​បង្ក​ពីរ​នាក់​ទៀត​ចាប់ខ្លួន​ – CEN