បងថ្លៃ​ប្អូនថ្លៃ​ផឹកស៊ី​ទាស់​ពាក្យសំដី​គ្នា ប្អូនថ្លៃ​យក​កាំបិត​ខ្វែវ​កាប់​ទៅលើ​បងថ្លៃ​ចំនួន​២​កាំបិត បណ្តាលឲ្យ​ត្រូវ​ក្បាល និង​ដាច់​កដៃ​ម្ខាង​ – CEN