៤៨ ម៉ោង​ទៀត Internet ពិភពលោក​អាច​ប្រទះ​នឹង​ភាពរអាក់រអួល ឬ​ត្រូវ​កាត់ផ្តាច់ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ – CEN