អ្នកនឹង​អាចមាន​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ បើ​ក្រលៀន​មាន​បញ្ហា​ – CEN