អង្ករ​កម្ពុជា​ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​អង្ករ​ល្អ​ជាង​គេ​បំផុត លើ​ពិភពលោក ឆ្នាំ​២០១៨ – CEN