អ្នក​មាន​បញ្ហា​មុខ​កើតមុន គួរ​ទទួល​ទាន​អាហារ​ទាំង​នេះ​ឲ្យបាន​ច្រើន ព្រោះ​វា​ជួយ​ប្រឆាំង​មុន​ – CEN