ក្លាយជា​សេដ្ឋី​ជនបទ អាស្រ័យ​ដោយ​ចេះ​ឆក់​ឱកាស ហ៊ាន​ប្រថុយ​និង​ធ្វើ​យ៉ាង​អំណត់​ព្យាយាម​ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍ​ពូជ​ខ្នុរ​មួយ​«​គ្មាន​គ្រាប់ គ្មាន​ជញ្ជ្រាំង​» …​គឺ​សាច់​សុទ្ធ​តែម្តង​ – CEN