ផ្លូវជាតិ​លេខ​៤៨ គ្រោង​នឹង ត្រូវបាន​ជួសជុល​បឋម​រួចរាល់ មុន​ពិធីបុណ្យ​សមុទ្រ​ខាងមុខនេះ​ – CEN