ពេលខ្លះ​ទឹក​ពុំមែន​ហូរ​ពីលើ​ចុះក្រោម​នោះទេ​? – CEN