ដោយសារ Google Maps ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ម្នាក់​ដឹង​ថា​ប្រពន្ធ​គាត់​ផិត​ក្បត់ ហើយ​សម្រេច​ចិត្ត​លែង​​នាង​ចោល​ – CEN