​បឹង​ព្រែក​ទប់​កំពុង​រំកិល​បាត់បង់ តើ​នរណា ជា​អ្នកទទួលខុសត្រូវ​ – CEN