លោកស្រី​ឃួន សុ​ដា​រី កំពុង​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​លើក​ទី​២០៣ និង​មហាសន្និបាត​លើក​ទី​១៣៩ – CEN