បេ​ក្ខ​នារី​កម្ពុជា​ឆ្លង​ផុត​វគ្គ Top20 បន្ត​ទៅ​វគ្គ Top10 នៃ​កម្មវិធី Miss Grand International – CEN