កម្ពុជា​និង​ម៉ាឡេស៊ី ចាប់ផ្តើម​ការពារ និង​ផ្តល់​សុខុមាលភាព ជូន​ពលករ​កម្ពុជា ធ្វើការ​នៅ​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN