មន្ត្រីនគរបាល​ត្រូវ​តែ​ចាំបាច់​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រាន់​នូវ​វិធាន​ច្បាប់ ក្នុង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បទល្មើស​បច្ចេកវិទ្យា​ – CEN