​សភាពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា សម្តែង​ក្តីកង្វល់​ធ្ងន់ធ្ងរ ចំពោះ​ការចង់​ដក​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ “EBA” ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN