រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​៖ កម្ពុជា​ត្រៀម​ពង្រឹង​កិច្ច​សហការ​ជាមួយ​ឥណ្ឌូណេស៊ី ចាប់​ពី​វិស័យ​វប្បធម៌​ដល់​បច្ចេកវិទ្យា​ – CEN